ξ Biomimicry Development with Artificial Intelligence (AI) and Hydrogen powered »Ξ
DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS) powered by Artificial Intelligence (AI)
»Benefits »Mission Profile »Performance »Senses » Specialty » Structure » Usage
Network (NET) for Business powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ »Rapidly deployable Unmanned & Autonomous »Systems (UAS) for »Network-Centric Business Operations »ζb
Network (NET) for Patrol powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ »Rapidly deployable Unmanned & Autonomous »Systems (UAS) for »Network-Centric Patrol Operations »ζp
Network (NET) for Military powered by Artificial Intelligence (AI) and DragonXi Unmanned Autonomous System (UAS)
ξ »Rapidly deployable Unmanned & Autonomous »Systems (UAS) for »Network-Centric Military Operations »ζm
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Multiprocessing4Xi SDK

for high performance Multi-Core Processors
Δ Faster Systems with modern Processor Architectures
Δ Smart Diagnostics for Multiprocessing
Δ Secure Debug on/off switching
Δ More variety of Verbs and Expressions in programming
Δ Reports built in Industry Standard formats
Δ Visualization of the System from multiple Viewpoints
Δ Increased productivity to the whole System Life Cycle
Δ Logic not changed when debugging added
Δ Increased Productivity via available Patterns
Δ Verbs for Object Actions from Natural Language
Δ Automatic Macros embedded for Smart Keyboards
Δ Easier editing and analyzing of Programs with Tags embedded
Δ Parsing of Programs for the quality of Software Engineering
Δ Errors and Exceptions are properly handled
Δ Faster and more reliable Systems engineered
Δ Agile System Development
Δ Time from Proto to Production minimized
Δ Improved quality of Deliveries
Δ Installations with on-site Diagnostics
Δ Faster Error solving
Δ Increased Performance with easier System Tuning
Δ Both visual and textual Trace
Δ Time stamped Events
Δ Modular System Architecture
Δ Based on Open Systems
Δ Less dependence on Operating System
Δ Managed Exceptions
Δ Architecture scales from Single to Multicore Systems
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Scope4Xi SDK

Δ Software generated automatically for Xi = {APU ... CPU ... GPU ... ZPU},
- where Xi depicts virtual device prepresenting Processing Unit such as GPU
Δ System can automatically decide the best Processing Unit(s) for Task(s)
Δ Programmers can also allocate Processins Unit(s) for Task(s)
Δ Improved performance
Δ Balanced resource usage
Δ Processing units {APU ... CPU ... GPU ... ZPU} can be simulated
Δ Machine generated code increases productivity
Δ Adding new hardware becomes less costly
Sphere of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

ξ Studio4Xi SDK

Δ AI and autonomous System Development
Δ Macros for messages to be embedded in programs
Δ Parsers for software modules
Δ Timing services for trace
Δ XML-files to sense, reason and ace traces
Δ Nouns with colors to depict software actors
Δ Easy import for Classes and Functions
Δ Find services to analyze and develop programs
Δ Verified hyperlinks built for web pages
Δ Embedded trace for Multiprocessing Programs
Δ Automated trace for Software Development
Δ Adjustable timeouts for tuning systems
Δ Symbolized software Actors for trace
Δ XML generated for Sense, Reason and Ace
Δ Dynamically loadable Programs generated with software
Δ 2D/3D Image Programs for special Processors
Δ Natural language trace embedded in programs
Δ Profiles for smart keyboards
Δ Programs for module and system testing
Δ 3D coordinates for timed trace events
Δ Programs for system constants
Δ Compability with standard Multiprocessing
Δ Multiprocessing classes Process4Xi, Queue4Xi, Pipe4Xi
Δ Trace and Benchmark results embedded in modules
Δ Programs to create Web Portals
Δ Programs to view Web Portals based on roles and categories
Δ Version management with one program
Δ Statistics for software and web development
Δ Target functions automatically created for processes
Δ Modules generated to activate processes with target functions
Δ Dummy processes for threads to simulate CPU cores
Δ Target functions activated for processes
Δ Automatically generated Programs and Tests
Δ Multiprocessing Programs generated automatically to distribute work load
Δ Command and Control via Named Pipes and Queues
Δ Visual Symbols for »Verbs and »Nouns
Δ HTML generated to »Verbs, Clusters and Supers
Δ Colors generated to »Actors
Δ Software Objects generated for Processing Units {BPU ... GPU ... ZPU}

ξ App Waves

Surfer of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)

Categories

California Highway 101

τ Artificial Intelligence (AI)

CNN Deep Learninginference Knowledge reasoning Object detection Q-learning Reason It Transfer learning Zeroshot learning
Δ convolutionalneuralnetwork ».app ».dev
Δ deeplearninginference ».app ».dev
Δ knowledgereasoning ».app
Δ machineprogramming ».app
Δ objectdetection ».app
Δ personalrobot ».app ».dev
Δ qlearning ».app
Δ reasonit ».app ».dev
Δ situate ».app
Δ transferlearning ».app ».dev
Δ zeroshotlearning ».app ».dev

Γ Autonomous

Autonomous device app Autonomous device dev Autonomous robot app Autonomous robot dev Autonomous system app Autonomous system dev Autonomous vehicle app Autonomous vehicle dev
Δ autonomousdevice ».app ».dev
Δ autonomousrobot ».app ».dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ autonomousvehicle ».app ».dev

Ξ Space

Beyond space app Cryogenics app Cryogenics dev Space DragonXi app Space DragonXi dev Space science app Space science dev Waterexploration app
Δ beyondspace ».app
Δ cryogenics ».app ».dev
Δ spacedragonxi ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ waterexploration ».app

Ψ Ocean, Desert, Environment

Antarctic ocean Arctic ocean Atlantic ocean Caribbean sea Indian ocean Oceanography Pacific ocean Southern ocean
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean »app »dev
Δ indianocean »app »dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ caribbeansea »app »dev
Δ chamberednautilus ».app
Δ halongbay ».app
Δ indianocean ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ namib ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ pacificocean »app »dev
Δ porthos »app »dev
Δ rubalkhali ».app
Δ southernocean ».app ».dev
Δ thirdpole ».app

Π Science

Aeronautics Biomimicry Lexicology Limnology Oceanography Spacescience Cryogenics Yocto
Δ aeronautics »app »dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ lexicology ».app
Δ limnology ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev

ρ Unmanned

DragonXi Gimbal Lidar system Mission profile Unmanned System Autonomous robot Autonomous device Autonomous vehicle
Δ dragonxi ».app ».dev
Δ gimbal ».app
Δ lidarsystem ».app ».dev
Δ missionprofile ».app
Δ unmannedsystem ».app ».dev

δ Wearable

Smart BAN Antarctic ocean Antarctic ocean Arctic ocean Marlin fishing Long range hunting Midsummer Third pole
Δ smartban ».app ».dev

All in alphabetical order

California Highway 101

[A]
Δ aceit »app »dev
Δ aeronautics »app »dev
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ app2ace4yo ».app
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean ».app ».dev
Δ autonomousrobot ».app ».dev
Δ autonomousdevice ».app ».dev
Δ autonomoussystem ».app ».dev
Δ autonomousvehicle ».app ».dev

[B]
Δ bankholiday ».app
Δ beyondbrexit ».app ».dev
Δ beyondmeat ».app ».dev
Δ beyondspace ».app
Δ biomimicry ».app ».dev

[C]
Δ caribbeansea ».app ».dev
Δ chamberednautilus ».app
Δ convolutionalneuralnetwork ».app ».dev
Δ cryogenics ».app ».dev

[D]
Δ deeplearninginference ».app ».dev
Δ dragonxi ».app ».dev
Δ dragonxi ».com

[E]
Δ energylevel ».app

[G]
Δ gimbal ».app

[H]
Δ halongbay ».app

[I]
Δ indianocean ».app ».dev

[J]
Δ jetport ».app ».dev

[K]
Δ knowledgereasoning ».app

[L]
Δ lexicology ».app
Δ lidarsystem ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ loihi ».app ».dev
Δ longrangehunting ».app ».dev

[M]
Δ machineprogramming ».app
Δ marlinfishing ».app ».dev
Δ midsummer ».app
Δ missionprofile ».app

[N]
Δ namib ».app

[O]
Δ objectdetection ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ open source platform ».app ».dev

[P]
Δ pacificocean ».app ».dev
Δ personalrobot ».app ».dev
Δ porthos ».app ».dev

[Q]
Δ qlearning ».app

[R]
Δ reasonit ».app ».dev
Δ rubalkhali ».app

[S]
Δ senseit ».app ».dev
Δ situate ».app
Δ smartban ».app ».dev
Δ southernocean ».app ».dev
Δ spacescience ».app ».dev
Δ spacedragonxi ».app ».dev

[T]
Δ thirdpole ».app
Δ transferlearning ».app ».dev

[U]
Δ unmannedsystem ».app ».dev

[W]
Δ waterexploration ».app

[Y]
Δ yocto ».app
Δ yourdragonxi ».com ».org

[Z]
Δ zeroshotlearning ».app ».dev

Ξ Contact {ceo|cbo|cco|cdo|cfo|cmo|cpo|cto|sec|}

ξ » email
Chief BIO (CBO) of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)
@domain
Δ antarcticocean ».app ».dev
Δ arcticocean ».app ».dev
Δ atlanticocean ».app ».dev
Δ beyondbrexit ».app ».dev
Δ beyondmeat ».app ».dev
Δ biomimicry ».app ».dev
Δ caribbeansea ».app ».dev
Δ cryogenics ».app ».dev
Δ halongbay ».app
Δ indianocean ».app ».dev
Δ limnology ».app
Δ oceanography ».app ».dev
Δ pacificocean ».app ».dev
Δ southernocean ».app ».dev
ξ » email
Secretary (SEC) of DragonXi powered by Artificial Intelligence (AI)
@domain
Δ app2ace4yo ».app

Ξ Venture »

London Stock Exchange

Ξ Legal »

Golden Gate Bridge